Parkeringssagen fandt sin løsning med kommunalbetyrelsens vedtagelse af reglerne for parkeringszoner, - begrænsning og beboerlicenser på sit møde den 28. februar 2011.

Konsekvensen er, at der i området omkring Hellerup Station med virkning fra den 15. maj 2011er indført parkeringsbegrænsning på en halv time på hverdage i tidsrummet 7 - 10 og 16 - 18. Beboerne i området tildeles gratis parkeringstilladelser og kan rekvirere gæsteparkeringstilladelser på www.gentofte.dk/parkering

Parkeringssagen – en afsluttet historie

Parkeringsproblemerne blev for alvor akutte med åbningen af jernbaneforbindelsen til Københavns Lufthavn i 1999.

Den første, der påpegede dette, var formanden for naboejendommen, Andelsboligforeningen Skellet, Jesper Grønnebech.

Den næste var gynækologen Bent Heinild, Rakelsvej 5 st. tv., der i 2002 fik afslag på en ansøgning om to reserverede parkeringspladser ud for klinikken.

Bent Heinild orienterede om afslaget, hvilket gjorde, at jeg vegne af Grænsegården den 14. juni 2002 skrev til kommunen og HUR og foreslog etableringen af et parkeringshus på parkeringspladsen for enden af Esthersvej. En såkaldt park- and rideanlæg i overensstemmelse med HUR’s overordnede trafikplan finansieret af kommunen, DSB og lufthavnen i forening.

Begge parter svarede høfligt og meddelte, at forslaget ville indgå i deres udvalgsarbejder omkring den langsigtede løsning af problemerne.

Undervejs i forløbet forstærkedes problemerne af, at Kommunen og Politiet ikke helt kunne beslutte sig for hvordan og hvem der skulle stå for udskrivningen af parkeringsbøder. Det indebar, at der i et par år rask væk blev parkeret åbenlyst ulovligt, hvilket gjorde, at vort skrald til tider ikke kunne afhentes af renovatørerne. Problemet fandt først sin endelige løsning den 3. maj 2010 med kommunens overtagelse af parkeringskontrollen, jf. nedenfor.

Da Gentofte Kommune i 2005 indkaldte til Borgerdialog om Nesa-pengene, genfremsendtes den 10. februar forslaget om etablering af et parkeringshus til borgmester Hans Toft. Der kom aldrig et svar.

Forslaget blev herefter ultimo februar 2008 optaget som debatindlæg i Villabyerne, men ingen politiker ville bruge tid på at give bestyrelsen et svar.

Der skulle være valg til kommunalbestyrelsen i november 2009. Efter en drøftelse i bestyrelsen var der enighed om, at jeg som administrator skulle fortsætte med at presse på for en løsning af parkeringsproblemet. Dette resulterede i, at den nye formand Peter Koch og jeg midt den 18. september indrykkede nedenstående debatindlæg i villabyerne og på den hjemmeside, der blev etableret som følge af det foranstående valg.

Parkeringspolitik og partiernes stilling

Så er valgkampen blæst i gang og hvad kan være mere relevant end at spørge ind til vore lokalpolitikeres holdning til det efterhånden herostratisk berømte parkeringsproblem ved Hellerup station.

På det seneste har vi kunnet konstatere, at der bliver brugt mange kræfter på at forbedre parkeringsforholdene for de mange cyklister, der daglig tager toget ind til byen, men tiltag til at lette endsige forbedre forholdene for bilisterne og områdets faste beboerne er på det nærmeste en by i Rusland til trods for at diskussionen ofte har været rejst i Villabyernes debatspalter.

Helt konkret ønsker vi, at partierne her forud for valget vil fortælle os om, hvordan de stiller sig til problematikken, men herudover svare på, hvordan de stiller sig til forslaget, at oprette en 2-timers parkeringszone omkring etageejendommene på Rebekkavej, Rakelsvej, Esthersvej og Ruthsvej med mulighed for beboerlicens, således som den praktiseres af Københavns kommune.

Vi er mange, der venter på svar!

Peter Koch & Steen Johansen

Formand og administrator for Ejerforeningen Grænsegården

Med henblik på at sikre seriøse svar sendte jeg læserbrevet pr. mail til borgmesteren og lederne af de politiske partier i kommunalbestyrelsen

Debatindlægget indledte på det nærmeste valgkampen i Gentofte Kommune og affødte positive og imødekommende svar fra Socialdemokratiet, SF og Venstre, medens de konservative holdt sig meget tilbage.

Jeg genfremsendte derfor pr. mail debatindlægget med den tilføjelse, at deres svar vil blive viderebragt til ejerforeningens beboere samt til områdets ejer- og andelsboligforeninger.

Dette indebar, at jeg fik svar fra Gentoftelisten og Det Radikale Venstre, men fortsat ikke fra de konservative.

Jeg efterlyste derfor i forbindelse med et svar på Villabyernes hjemmeside til Mogens Vad fra Venstre en tilkendegivelse fra de konservative.

Jeg fik den aldrig på skrift. Til gengæld fik jeg sidste lørdag i september en opringning fra Hans Toft, der fortalte mig, at problematikken ville taget op i kommunalbestyrelsen umiddelbart efter valget. Endvidere fortalte han mig forespurgt, at etableringen af et parkeringshus ville være en uforholdsmæssig dyr løsning på vores problemer, hvorfor dette forslag ikke ville indgå i kommunens overvejelser.

Og den 3. oktober modtoges så endelig nedenstående borgmestermail:

Kære Steen Johansen

 

Kommunalbestyrelsen vedtog i marts måned i år en trafikpolitik, hvor parkering er et af de overordnede fokusområder. På den baggrund behandler Teknisk Udvalg på sit møde førstkommende tirsdag forslag om, at kommunen påtager sig parkeringskontrollen i kommunen.

 

I den sammenhæng skal der arbejdes videre med ordninger for beboerlicens i de områder, hvor det er relevant. Det er min klare holdning, at området omkring Hellerup Station er et af de områder, der skal stå først på listen i forhold til at afhjælpe parkeringsproblemerne. Jeg er derfor helt enig i, at der skal særlig fokus på parkeringskontrollen i dette område samt også enig i, at der skal oprettes parkeringszoner og udstedes licenser til beboerne.

 

Med venlig hilsen

Hans Toft

 

Den 21. januar 2010 og igen den 10. februar rykkede jeg forud for et bestyrelsesmøde i Grænsegården borgmesteren for en opdateret status og fik denne tilsendt den 13. februar:

Kære Steen Johansen

Under henvisning til vores telefonsamtale den 27. januar 2010 følger hermed den lovede information om etablering af parkeringskorps og beboerlicens.

Det blev ved kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2009 vedtaget at etablere et kommunalt parkeringskorps og overtage parkeringskontrollen i Gentofte Kommune jf. bestemmelserne i Færdselsloven §122a og lovbekendtgørelse nr. 972 af 17. oktober 2005. Gentofte Kommune har i forlængelse heraf søgt Rigspolitiet om tilladelse til overtagelsen. Vi forventer, at forhandlingerne med Rigspolitiet kan afsluttes, så kommunens parkeringsordning vil være gældende fra og med den 3. maj 2010.

Etableringen af parkeringskorpset vil give Kommunen mulighed for selv at fastsætte niveauet for kontrol af ulovlig parkering. Med korpset kan Kommunen prioritere og sætte ind, hvor erfaringer viser, at der er særligt behov. Det er derfor forventningen, at Kommunen ved det skærpede opsyn omkring Hellerup Station kan forbedre parkeringsforholdene for såvel handlende som beboere.

I forlængelse af dette forventes der i april måned i år at blive fremlagt forslag til Kommunalbestyrelsen om en parkeringslicensordning for området, idet denne alene vil være gældende i Gentofte Kommunes del af området.

Med venlig hilsen

Hans Toft.

Nu rider en borgmester naturligvis ikke samme dag, som vi andre sadler, men oprettelsen af det kommunale parkeringskorps kom, som det fremgår, endeligt på plads med virkning fra og med 3. maj 2010. Dette indebar meget hurtigt, at antallet af ulovlige parkeringer på det nærmeste forsvandt, hvorved ejerforeningens problemer med afhentning af dagrenovationen var løst.

Tilbage stod imidlertid forslaget om parkeringszoner og – restriktioner omkring Hellerup Station. Et udkast blev først sendt til høring den 5. oktober, og i høringsperioden blev der indkaldt til borgermøde på rådhuset den 27. oktober.

På opfordring af bestyrelsen deltog jeg som repræsentant for ejerforeningen på mødet.

Borgermødet var på mange måder en sjov og anderledes oplevelse. Borgmester Hans Toft deltog og med sig havde han Park- og Vejchef Niels Christian Koefoed og Leder af Parkeringskorpset Pia Elfsborg. Og fra området deltog repræsentanter fra de fleste ejer- og andelsboligforeninger, enkelte villaejere samt en pendler, der helt sikkert ikke boede i området.

Mødet belærte mig, hvilken svær og til tider utaknemmelig opgave det er, at skulle være den ansvarshavende politiker.  Hans Toft forstod sig på den kunst at besvare alle høfligt og gerne gentage sit svar både to og tre gange, da det viste sig nødvendigt, og det gjorde det.

Pendleren udefra var meget dominerende og insisterende i mødets indledende drøftelser. Fik høflige, men ikke imødekommende svar. Andre i forsamlingen mumlede, at han i disse for vort land så grønne tider kunne tage cyklen både for miljøets og motionens skyld.

En villaejer foreslog som alternativ en omlægning af buslinje 1A, så den kørte både frem og tilbage ad Hellerupvej. Hvad forslaget havde med parkeringsrestriktionerne at gøre kom aldrig frem, men også hun fik høflige, men afvisende svar fra en tålmodig borgmester.

Og endelig var der den rige forretningskvinde, der underholdt forsamlingen med, hvor mange bøder hun løbende betalte for at parkere netop der, hvor hun ville. Hun fik i det mindste ikke et svar.

Fra områdets foreningsrepræsentanter og øvrige beboere var der almindelig tilslutning til forslaget om end nogle meget insisterende ikke kunne forstå, at der skulle betales en afgift for beboerlicensen – ikke mindst i en tid med regeringens skattestop in mente.

Udover at give udtryk for vor ejerforenings tilslutning til forslaget, fik jeg lejlighed til en snak med Lederen af Parkeringskorpset, som gav tilsagn om, at parkeringsvagterne kunne og skulle udskrive bøder, såfremt biler holdt ulovligt parkeret foran porten til Grænsegården.

Indtrykket fra mødet var, at etableringen af parkeringszonen ville finde sted inden årsskiftet, men det kom naturligvis ikke til at holde. De mange beboerforslag om udvidelse af zonen og protester mod et gebyr på beboerlicenserne gjorde, at forslaget blev gennemarbejdet og endelig fremlagt til vedtagelse i kommunalbestyrelsen den 28. februar 2011. Af sammenfatningen fremgår:

Vedrørende parkeringszonen omkring Hellerup station indstiller Teknik og Miljø:

  • At parkeringszonen i den østlige side udvides, således at den afgrænses af Ryvangs Allé, Callisens­vej, Svanemølle­vej, Sofievej og Hellerupvej – samt at den vestlige side udvides, således at den afgrænses af Hellerupvej, jernbanen, kommune­grænsen mod Købehavn og begge vejsider på Rygårds Alle.
  • At de oprindelige tidsmæssige restriktioner fast­holdes.
  • At de tre parkeringspladser er udenfor parkeringszonerne, men at der indføres en 11 timers parke­ringsrestriktion på parkeringspladserne for at undgå henstilling af biler i forbindelse med udlandsferie eller med henblik på salg.
  • At antallet af korttidsparkeringspladser på den sydligste parkeringsplads på Ryvangs Allé ved Hellerupgårdsvej reduceres fra 9 til 4 eller 5 stk. pladser med 30 minutters parke­ring.

 

Vedrørende parkeringslicensordningen indstiller Teknik og Miljø:

 

 

  • At der indføres en parkeringslicensordning for beboere og erhvervsdrivende i de to parkeringszoner.
  • At parkeringslicenser kan erhverves gratis i overensstemmelse med de i notatet foreslåede overordnede kriterier.
  • At en gæstelicensordning indrettes således, at alle beboere i parkeringszonerne har adgang til at erhverve en eller flere gæstelicenser med en gyldighed på ét år.

 

Mere end ti års kamp for bedre parkeringsforhold for områdets beboere havde således nået sin afslutning. Og en opringning til Park- og vejchefen tyder på, at iværksættelsen af zonen vil ske i løbet af foråret 2011.

25. februar 2011

Steen Johansen