Husorden

For ejerforeningen Grænsegården

Rakelsvej 3 - 9 og Rebekkavej 36 - 36A, 2900 Hellerup

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 7. maj 2013

1. I egen interesse anmodes beboerne om at udvise sparsommelighed med varme, lys og vand.

2. I toilettet må kun udskylles toiletpapir. Udskylning af vat, klude, bleer og hygiejnebind, som kan tilstoppe afløbet, er ikke tilladt.

3. Affald må kun anbringes i affaldsbeholderne, og lågene på disse skal holdes lukkede. Efter behov bestilles containere til storskrald.

4. Gårdsplads, fællesarealer og trapper skal holdes ryddelige. Henstillen af diverse effekter bortset fra barnevogne på hoved- og køkkentrapper er ikke tilladt.

5. Døre og vinduer til loft, trapper og kælder skal holdes lukkede, og hoved- og køkkendøre, porte og låger skal holdes lukkede og aflåste.

6. Vis hensyn, undgå støjende adfærd såsom musik for åbne vinduer. Kørsel med skateboard indkørsel og gård er ikke tilladt.

7. Husdyr må ikke være til gene for ejendommes beboere. Hundeluftning og fodring af fugle i gården er ikke tilladt.

8. Skader på ejendommens installationer skal straks udbedres eller anmeldes til foreningens formand. Evt. lukning af vandet skal meddeles mindst ét døgn før iværksættelse.

9. Cykler skal henstilles i gårdens stativ eller i kælderen. Henstillen af cykler langs facaden er ikke tilladt,

10. Parkering foran porten til gården er forbudt.

11. Parasoller og hynder skal efter brug ved dagens slutning sættes i kælderen.

12. Havegrillen skal efter brug renses dagen derpå. Læg stanniol under kullene.

13. Farven på udvendigt træværk o. lign. skal være i overensstemmelse med foreningens retningslinier.

14. En lejlighedsejer har ret til ét kælderrum. Evt. overskydende kælderrum står til foreningens disposition.

15. Følgende lejlighedsnumre har i henhold til den oprindelige udstykning tilknyttet et loftsrum: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 og 24.

16. Ejerforeningsbidraget m.m. forfalder månedligt og betales forud.

17. Navneplader på hoveddøre skal være udført i messing eller porcelain.

18. Med henblik på at mindske lugt og røggener er den store støbejernsgrills plads på siden af det rosenbed, der grænser op til cykelskuret, medens mindre private grills skal placeres på græsplænen.

 

House Rules
For the owners' association of Grænsegården
Rakelsvej 3 to 9 and Rebeccavej 36 - 36A, 2900 Hellerup.

1. In the interest of everybody the residents are requested to economize on heat, light and water.
2. Only toilet paper may be flushed out in the toilet. Flushing of cotton wool, wipes, diapers and sanitary napkins, which can clog the drain, is not allowed.
3. Garbage may only be placed in waste containers, and the lids of these must be kept closed. When needed containers for bulky garbage are ordered.
4. Courtyard, common areas and stairways must be kept tidy. It is not allowed to place various effects, except baby carriages on the main stairs and kitchen stairs.
5. Doors and windows to roof, stairs and basement shall be kept closed, and main doors, kitchen doors and gates shall be kept closed and locked.
6. Show respect, and avoid noisy behaviour such as playing music for open windows. Skateboarding on driveway and in yard is not allowed.
7. Pets must not be a nuisance to property residents. Airing of dogs and feeding of birds in the yard are not allowed.
8. Damage to the property and facilities must be rectified immediately or reported to the association's president. Any closure of the water must be notified at least one day before closure.
9. Bicycles must be placed in the yard stand or in the basement. It is not allowed to place bicycles along the façade.
10. Parking in front of the gate to the courtyard is prohibited.
11. After use parasols and cushions must be placed in the basement at the end of the day..
12. Barbecues shall be cleaned the next day after use. Put tinfoil under the coals.
13. The colour of the exterior woodwork and the like shall be in accordance with the association’s guidelines.
14. A flat owner is entitled to one cellar. Any excess cellars are at the association's disposal.
15. Under the original land development the owners of the following flat numbers have an attic at their disposal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 and 24.

 
Adopted at the Association's AGM on 24 April 2008