Grænsegårdens historie

 

Ejendommen Grænsegården blev taget i brug som udlejningsejendom i 1929. Byggesagen daterer sig tilbage til 1925. Navnet Grænsegården skyldes, at ejendommen er beliggende i Gentofte kommune på grænsen til Københavns. Frem til midten af 70`erne var der 7 butikslejemål beliggende i gadeplan fra og med Rakelsvej 5 st. th. og rundt om hjørnet til Rebekkavej 36 A, nemlig en tobakskiosk, et bageri, en købmand, et mejeri, en frugtforretning, et sæbehus og en slagter.

 

Tiiladelsen til opdelingen i ejerlejligheder gives den 31. oktober1970 til hovedejeren Birkerød Invest A/S . De daværende lejere blev hverken orienteret endsige tilbudt at købe deres lejligheder, hvilket de var berettigede til i henhold til lovgivningen. De blev først i forbindelse med de første omdannelser af forretninger til ejerlejligheder med virkning fra 18. april 1974 opmærksomme på, at ejendommen var blevet udstykket. Dette blev oplyst af ejendommens sidste lejer fhv. købmand Anker Iversen under retssagen om rettighederne til ejendommens loftsrum.

 

I 1974 nedlægges 4 butikker. De bliver til lejlighederne Rakelsvej 7 og Rebekkavej 36 st. Ombygningningen af bagerforretningen Rakelsvej 7 forestås af Benny Tams, medens ombygningen af mejeriet, sæbehuset og frugtforretningen Rebekkavej 36 st. forestås af John Hannibal Johannesen Købmandsforretningen Rakelsvej 9 nedlægges i 1985, medens tobakskiosken i 1991 ombygges til speciallægeklinikken Rakelsvej 5 st. th. og slagterforretningen i 1993 ombygges til lejligheden Rebekkavej 36 A. Den beskrevne udvikling var et resultat af boligforliget i 1966 og den stigende konkurrence inden for detailhandelen.

 

Ejendommens hovedejere har været:

 1. Bygherren, sagfører og rentier Johannes Christensen. 1929 - 1938.
 2. Rentier Martin og Sigrid Tietz, der foruden Grænsegården, ejede naboejendommene Hellegården og Solgården. 1938 - 1943.
 3. Ejendomsaktieselskabet Grænsegården. 1943 - 1961.
 4. Malermester Jørgen Thaarup. 1961 - 1970.
 5. Birkerød Invest A/S, der foretog opdelingen i ejerlejligheder. 1970 - 1988.
 6. Ejendomsaktieselskabet Norden, der solgte sin sidste lejlighed i 2001. 1988 - 2001.

 

I 1982 var salget af lejligheder kommet så vidt, at ejerne med beboelse i ejendommen havde flere stemmer på generalforsamlingen end hovedejeren. Dette førte til, at Grænsegården med virkning fra årsskiftet fik ny administrator, nemlig revisor Peder Jessen Brinch.

 

Ejerforeningens formænd har været:

 1. Direktør Arne Pedersen, Birkerød Invest A/S: 1970 - 1979.
 2. Flymekaniker Benny Tams, Rakelsvej 7. 1979 - 1983.
 3. Overingeniør Klas Wolmar, Rakelsvej 3 st. th. 1983 - 1989.
 4. Politikommissionær Gunnar Lindén, Rebekkavej 36, 3. th. 1989 - 1991.
 5. Økonom Steen Johansen, Rebekkavej 36, 2. th. 1991 – 2008
 6. Produktionschef Peter Koch, Rebekkavej 36, 1. th. 2008 -

 

Særlige begivenheder i foreningens og ejendommens historie.

Grænsegården opdeles i 1970 i ejerlejligheder. Opdelingen baseres på en opmåling af landinspektørerne Emil Krog og Erik H. Petersen. Fordelingstallene, der er afgørende for størrelsen af kontingentet til ejerforeningen, sættes efter huslejerne på opdelingstidspunktet. Loftsrummet udstykkes som selvstændig ejerlejlighed på 431 kvm, og får fordelingstal 0.

 

I 1974 ombygges 4 butikker til 2 ejerlejligheder af studerende John Hannibal Johannesen Rebekkavej 36 st. og flymekaniker Benny Tams Rakelsvej 7. Begge har været meget aktive i foreningens tidlige historie og havde den afgørende hånd i den ændring af fordelingstallene, der blev vedtaget på generalforsamlingen den 31. marts 1976. Ændringen indebar, at fordelingstallene fremadrettet blev baseret på lejlighedernes beboelsesareal tillagt 20 pct. af butikslejemålenes kælderareal. Ejerlejlighedsnummer 29(loftet)bibeholder sit fordelingstal på 0.

 

I 1976 blev Benny Tams og John Hannibal af ejerforeningens bestyrelse udpeget som særligt ansvarlige for ejendommens tekniske forvaltning i samarbejde med den daværende ejendomsinspektør Mogens Pedersen, der repræsenterede hovedejeren Birkerød Invest A/S. Tag og skotrender repareres i 1975.

 

Den første husorden for ejerforeningen vedtages i 1977. Den er siden blevet revideret flere gange.

 

I årene 1980 til og med 1983 foretages en gennemgribende renovering af gården. Der samarbejdes med lejernes beboerforening om indretningen af gården. Døre og kældervinduer males af ejerne.

 

Gården havde i mange år været plaget af talrige duer. Efter flere års tilløb blev duerne systematisk indfanget i 1983. Siden har ejendommen kun haft besøg af enkelte duer.

 

Ejerforeningen blev fra fødslen administreret af Birkerød Invest A/S ved ejendomsinspektør Mogens Pedersen, men med virkning fra den 1. september 1982 ansættes på anbefaling af den senere formand Klas Wolmar revisor P. J. Brinch som ejendommens administrator.

 

I årene efter ejernes overtagelse af administrationen gennemgås og renoveres bygningens installationer. Arbejdet afrundes med udarbejdelsen af en tilstandrapport i 1988. Rapporten, der blev lavet af firmaet Arkitektgruppen af 7. juli 1977, konstaterede, at ejendommen var i god vedligeholdelsesstand, samt indeholdt en plan for den fremtidige vedligeholdelse, hvilket er blevet fulgt op af bestyrelsen siden.

 

Taget understryges i 1984.

 

Fru Hahn, Rakelsvej 3, 3. th., der ejede kiosken Rakelsvej 5 og var ejendommens første vicevært, fratræder jobbet den 31. marts 1984. Finn Larsen, Rebekkavej 39, 1., ansættes i jobbet med virkning fra 1. maj 1986 og fratræder den 19. november 1992.

 

Efter langvarige drøftelser med nabogården andelsboligforeningen Ryvanggaard opsættes efter tinglyst aftale om bl.a. skellinien i 1986 et fælles raftehegn.

 

Efter formanden Klas Wolmars grundige undersøgelse af alternativer beslutter ejerforeningen i 1986 at gå fra bygas til elektricitet, idet man fravælger naturgas, og i 1987 tilsluttes ejendommen fjernvarmenettet fra Svanemølleværket.

 

I 1988 opsættes lågen til gården, i 1994 sættes der lås i lågen. og i 2013 indstalleres automatisk lukning af porten.

 

To tvangsaktioner, nemlig Frederik Hostrup Petersen Rakelsvej 9 i 1989 og Ole Larsen Rebekkavej 36 st., koster ejerforeningen hhv. kr. 15.000 og 50.000. Allerede den første sag får foreningen til at foreslå en oprykkende panteret for skyldigt kontingent m.m. Forslaget til tilføjelsen til vedtægternes §7(boligministeriets normalvedtægt for ejerlejlighedsforeninger) udformes af kontorchef Lisbeth Jordan Rakelsvej 5, 1. th.  Såvel tinglysningsdommeren ved Gentofte Ret som Østre Landsret afviste at lade foreningens forslag til vedtægtsændring tinglyse, hvorfor foreningen søgte og efter et første afslag fik 3. instans bevilling til at føre sagen for Højesteret.

 

I 1989 og 1990 bliver køkkentrapperne malet af ejerne Gunnar Lindén, Peter Hammerich og Henrik Jespersen, medens vinduerne til gaden bliver malet af en professionel maler i 1990.

 

Principsagen om den oprykkende panteret til sikkerhed for betaling af fællesbidrag og i øvrigt ethvert krav, som foreningen måtte få på et medlem blev vundet af ejerforeningen i Højesteret den 15. marts 1991. Sagen blev procederet af Landsretssagfører H. G. Carlsen, Rakelsvej 3, 2. tv. Se i øvrigt særlig redegørelsen herom andetsted på hjemmesiden.

 

Efter et grundigt forarbejder af marketingsdirektør Asger Vilstrup, Rebekkavej 36, 2. tv. etableres ejendommens fællesantenneanlæg, og generalforsamlingen i 1991vedtager, at anlægget betales over den almindelige drift med virkning fra 1. oktober samme år. Anlægget betød en forbedring af modtagelsen af 2 danske, 2 svenske kanaler samt kanaler uden dekoder.

 

Hovedtrapperne slibes, lakeres og males i 1991.

 

Skotrenderne repareres i 1992, medens den lovpligtige brandtilsynsrapport fører til tildækning af hoveddørenes smukke glaspartier. 

 

Der etableres på initiativ af Jonna Fischer Møller, Rakelsvej 3, 1. th. en tradition med 4 årlige arbejdsdage og en sommerfest i 1992.

 

I 1994 understryges taget, en række afspærringsventiler udskiftes og gårdtoilettet renoveres.

 

Der etableres en tradition med tænding af gårdens birketræ den 1. søndag i advent 1996. Grænsegården får sin egen julesang.

 

Facaden renoveres og ejendommen bliver det gule palæ i 1998. Arbejdet udføres i entreprise af ejendommens murermester Niels Terndrup.

 

Garagetaget repareres og tjæres i 1999.

 

Ejerforeningen køber et kælderlokale af Ejendomsaktieselskabet Norden den 21. december 2000. Foreningen bliver ved samme lejlighed bekendt med, at Norden vil sælge loftsrummet, hvilket sker med virkning fra 1. juli 2001 til Fiskedamsvej A/S. Fiskedamsvej A/S er et datterselskab af Store Frederikslund Group. Ejerforeningen informeres ikke om salget, men erfarer det i september. I november får ejerforeningen tinglyst stævning på ejerlejlighed nr. 29(loftet) med påstand om hævd på brugsret. Loftet sælges efterfølgende to gange inden, sagen kommer for retten.

 

Hovedtrappeopgangene males og trapperne slibes og lakeres. 2002 - 2005. Arbejdet udføres af Friedmann & Søn A/S.

 

Ejerforeningen får sin egen hjemmeside www.efgg.dk på initiativ af Helene Jepsen og Nicholas Jespersen Rakelsvej 3, 2. th. Helene designer siden, medens Nicholas administrerer den.

 

Den 24. februar 2005 vinder ejerforeningen som repræsentant for ejerne af lejlighederne 1 - 28 og 30 - 34 vederlagsfri og uopsigelig brugsret over lejlighed 29(loftet). Sagen blev procederet af advokat Per Overbeck(H). Se i øvrigt særlig redegørelsen herom andetsted på hjemmesiden.

 

Den 7. oktober 2005 installeres lys i lejlighed 29(loftet). Arbejdet udføres af Bram El og Data ApS.

 

Efter mere end 25 år som ejerforeningens administrator dør Peder Jessen Brinch den 7. april 2008. På bestyrelsesmødet den 8. maj ansættes formanden Steen Johansen som administrator og udtræder som konsekvens heraf som medlem af bestyrelsen.

 

Som følge af lovgivningens krav opsættes nye postkasser lige inden for hovedtrappedørene i efteråret 2008, og i 2009 suppleres disse med åbne bokse til reklamer og lokalblade. Sidstnævnte udføres af tømrer Fransisco Ortuno " Paco ".

 

Køkkentrapperne males 2007 – 2010. Arbejdet udføres af Friedmann & Søn A/S.

 

Der opsættes stikkontakt ud til gaden mellem Rakelsvej 3 og 5. Kontakten tændes og slukkes i ejendommens kælder.

 

Fællesantennen overgår til minimal digital modtagning. Fællesantennen kan nedtage programmerne DR1, DR2 og TV2. Med en bokser kan man yderligere modtage en lang række andre kanaler bortset Danmark Radios nyeste digitale kanaler – kulturkanalen og Ramasjang.

 

Grænsegårdens sidste lejer, købmand Anker Iversen,  flytter på plejehjem efter at have boet i ejendommen i 59 år.

 

Ejendommens hjemmeside efgg.dk revideres og opdateres i januar - februar 2010. Administrationen af siden overtages af administrator. Den ny hjemmeside åbnes den 28. februar 2010.

 

Tøndeslagning i forbindelse med Fastelavn blev genoptaget søndag den 28. februar 2010 på initiativ af Jeanet og Morten Voetmann, Rebekkavej 36, 3. tv.

 

På initiativ af Lone og Peter Legéne, Rakelsvej 5, 2. th. renoveres cykelstativerne i begyndelsen af juni.

 

Bestyrelsen beslutter på sit møde i den 20. januar 2011 at ansætte en vicevært. Administrator ansættes i jobbet  indtil generalforsamlingen ultimo april kan tage endelig stilling til beslutningen. Generalforsamlingen tager bestyrelsens beslutning til efterretning, hvorefter administrator fortsætter i jobbet som vicevært.

 

Efter mere end 10 års arbejde for en parkeringszone i området omkring Hellerup Station blev denne vedtaget af Gentofte kommanalbestyrelse den 28. februar 2011. Konsekvensen var, at der i løbet af foråret blev indført tidsbegrænset parkering på hverdage i tidsrummet 7 - 10 og 16 - 18 kombineret med, at beboerne i området af Kommunens blev udstyret med en parkeringstilladelse. Se iøvrigt særlig redegørelse herom andetsteds på hjemmeside.

 

Loftet understryges i juni 2011. Arbejdet blev udført af Murerlarsen.

 

Køkkentrappedøre udskiftes i februar 2012. Arbejdet blev udført af Jørgen Pedersen Boligvinduet ApS.

Udsyring og rensning af varmtvandsbeholder og centravarmeveksler i september 2012. Arbejdet blev udført af Erik Reinholt Hansen ApS.

 

Maling af hoveddøre og vinduer i juli 2013 ved malerfirmaet Rainbow/Gary Ede.

 

Låseomlægning grundet tyveri blev iværksat fredag den 19. oktober og udført af Hellerup Låse ApS

 

Administrator Steen Johansen opsiger aftalen om udførelsen af viceværtopgaver med virkning fra og med 1. januar 2014. Viceværtsfunktionen overdrages til ABC Rengøring & Service, der allerede havde overtaget opgaverne med trappevask og snerydning med virkning fra og med juli 2013

 

Understrygningen af tageetagen repareres Murerlarsen efter efterårets storme i maj 2014.

 

Hoveddøre og køkkendøre sikres i maj 2014 mod opbrudsforsøg ved hjælp af koben ol.

 

Reparation af to skorstene i efteråret 2014.

 

Isolering m.m. af 3 køkkentrappetårne i marts 2015.

 

Monteret 3 stikkontakter med pir føler ved ingangen til loftet fra køkkentrapperne i marts 2015.

 

Hovedrengøring af Køkken- og hovedtrapper i april 2015.

 

Etablering af højvandslukkere, strømpeforing af kloakledninger, renovering af sandfangsbrønde, opsætning ny pumpebrønd i fyrkælder og 4 nye tagnedløbsbrønde i foråret 2016. Arbejdet, der blev udført af Murer- og autoriseret kloakmester Jørgen Christiansen ApS, afsluttedes med udstedelse af myndighedskontrakt (anmeldelse/færdigmelding) den 19. maj 2016.

 

Ejerforeningen beslutter på sin ekstraordinære generalforsamling den 11. august 2016 at købe garagen ejerlejlighedsnummer 31.

 

Ultimo maj 2017 monteres nye lamper med sensorer i kælderrummene. Arbejdet udføres af Bram El & Data ApS.

 

Loftet blev solgt endnu en gang. Den nye ejer var selskabet USX af 01. 07. 2005 ApS, der er stiftet af ApS KBUS 38 NR. 3117, så reelt var det stadig Andersen Ejendomme, der ejede loftet. En repræsentant for den nye ejer mødte frem på foreningens generalforsamling den 26. april 2005, hvor han – Anders Juhl – fortalte om selskabets ønsker om at udvikle loftet, og at han for at kunne få foreningens accept var villig til f.eks. at finansiere et nyt tag, nye vinduer eller altaner for foreningen. Karen Boesen meddelte, at hun ikke ville gå med til indretning af lejligheder på loftet. Det var trods alt derfor vi havde ført og vundet en retssag. Dirigenten Bjørn Krog Andersen henviste Anders Juhl til at kontakte bestyrelsen. Det har han ikke gjort.

Efter flere aflyste forsøg kom USX af 01.07.2005 ApS på tvangsauktion den 28. februar 2018. Det var bidende koldt. Auktionen var velbesøgt. Advokaten gjorde tydeligt opmærksom på, at det var mere end usikkert, at det kunne lade sig gøre at omdanne loftet til f.eks. ejerlejligheder. Foreningen var repræsenteret af formand og administrator, som måtte konstatere, at loftet blev solgt til et tysk registreret firma Ordrupdal GMBH for kr. 560.000, hertil kommer auktionsomkostninger og advokatudgifter på godt kr. 40.000. 

 

På ejerforeningens generalforsamling den 28. maj 2018 vedtages efter en del tumult en facaderenovering af ejendommens gårdside, mens formanden ender med at trække bestyrelsens forslag om etablering af altaner tilbage. Formanden, der ikke er på valg, får ved valget udskiftet hele sin bestyrelse. Den ny bestyrelse enes om på sit første møde den 12. juni, at ansætte en ny ”professionel” administration, hvilket resulterer i, at administrator opsiger sin stilling med virkning fra og med den 1. oktober 2018.

17. juli 2018

Steen Johansen

 

Grænsegårdens julesang

 

Det er hammer, hammer godt.

Træet står så flot.

Lysene er sat,

og det går mod nat.

Lysene skal tændes,

øjnene skal blændes

i en dejlig måned

- helst med sne!

 

Det er hammer, hammer fedt.

Peter, han har slidt.

Alle lys er sat

- håber det går glat!

Lysene skal tændes

og i natten brændes

i en dejlig måned

- helst med sne!

 

Den er hammer, hammer god.

Birken på sin rod

tror, at den er gran

 Grænsegårdens gran!

Lyser hele natten,

snakker lidt med katten

i en dejlig måned

- helst med sne!

 

Det er hammer, hammer rart.

Julen kommer snart.

Gaver vil vi få

- især de mange små!

Birken skal nu lyse

- måske også fryse

i en dejlig måned

- helst med sne!

 

Formanden